Pulse Oximetry and Auscultation for Congenital Heart Disease Detection


Pulse Oximetry and Auscultation for Congenital Heart Disease Detection

Xiao-jing Hu, Xiao-jing Ma, Qu-ming Zhao, Wei-li Yan, Xiao-ling Ge, Bing Jia, Fang Liu, Lin Wu, Ming Ye, Xue-cun Liang, Jing Zhang, Yan Gao, Xiao-wen Zhai, Guo-ying HuangRead more

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *